Materijalnost

U relevantnoj literaturi susrećemo se sa više pristupa i definicija značajnosti (materijalnosti).

Relevantni MSR 320 ne definiše značajnost, ali navodi definiciju, datu u Okviru za pripremu i prezentaciju finansijskih izvještaja Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde: ''Informacije su značajne ako njihovo izostavlјanje ili pogrešno navođenje može da utiče na ekonomske odluke korisnika, koje su zasnovane na finansijskim izvještajima. Značajnost zavisi od veličine stavke ili pogrešne procjene u slučaju njenog izostavlјanja ili pogrešnog navođenja.

 

Procjena nivoa materijalnosti/značajnosti u praksi se zasniva na primjeni odgovarajućih, iskustveno utvrđenih procenata na vrijednosti određenih pozicija iz finansijskih izvještaja, najčešće ukupnog prihoda, ukupne imovine ili finansijskog rezultata. Nivo materijalnosti/značajnosti se procjenjuje za finansijske izvještaje kao cjelinu i služi kao kriterijum za izbor odgovarajućeg mišlјenja u završnoj fazi revizije. Ukupni nivo materijalnosti se alocira na pojedine elemente/komponente finansijskih izvještaja, najčešće na bazi relativne važnosti ili varijabilnosti računa, ili profesionalne procjene revizorskog tima. 

U fazi planiranja revizor procjenjuje preliminarni nivo značajnosti, koji u kombinaciji sa rizikom revizije određuje prirodu, vrijeme i obim revizorskih postupaka. Pri tome su materijalnost i rizik u inverznom odnosu. Procijenjeni niži nivo/prag materijalnosti  zahtijeva provođenje opsežnijih i raznovrsnijih postupaka i pribavlјanje više dokaza revizije i obrnuto. Tokom trajanja angažmana, početna procjena materijalnosti se može korigovati, ukoliko revizorski tim dođe do novih informacija koje takvu korekciju zahtijevaju.

Imajući u vidu da su za predmet finansijske analize (prvi revizorski alat) izabrani finansijski izvještaji preduzeća Telekom Srpske a.d. Banja Luka, isti finansijski izvještaji primjenjeni su za izračunavanje materijalnosti.

Na osnovu pristupa izloženog u knjizi Hejs R. i drugi, Principi revizije – međunarodna perspektiva, Savez računovođa i revizora Republike Srpske, Banja Luka 2002, procjena materijalnosti je data u narednom tabelarnom pregledu:

IZRAČUNAVANJE MATERIJALNOSTI (primjer preduzeće Mtel ad Banja Luka)

IZRAČUNAVANJE MATERIJALNOSTI (prazan obrazac)

Koraci za izračunavanje materijalnosti:

Korak
Lokacija (Sheet)
Opis
1.
Radni papir: Bilans stanja Unos podataka u standardizovani obrazac bilansa stanja.
2.
Radni papir: Bilans uspjeha Unos podataka u standardizovani obrazac bilansa uspjeha.
3.
Radni papir: Materijalnost U tabeli 1. je potrebno upisati Odabrani % materijalnosti, dok se ostali podaci popunjavaju automatski.
4
Radni papir: Materijalnost U tabeli 2. je potrebno upisati Početni % materijalnosti, dok se ostali podaci popunjavaju automatski.

 

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com