Međunarodni standardi revizije

 

Međunarodni standardi revizije (MSR) (International Standards on Auditing – ISAs) primjenjuju se u reviziji finansijskih izvještaja.

MSR-ovi su napisani u kontekstu revizije finansijskih izvještaja koju obavlja nezavisni revizor. Kada se koriste u revizijama ostalih informacija, treba ih primijeniti kako je određeno u datim okolnostima. Ovlašćenja MSR-ova navedene su u MSR-u 200.

 

MEĐUNARODNI STANDARDI REVIZIJE

100-199 UVODNA PITANJA

100 Predgovor MSR i slične usluge

110 Rječnik termina

120 Okvirni prikaz MSR

200-299 ODGOVORNOSTI

200 Cilj i opšti principi revizije FI.

210 Uslovi angažovanja revizora

Dogovoreni uslovi se moraju navesti u revizorovom pismu o angažovanju ili nekoj drugoj pisanoj formi. ISA 210 ne nalaže slanje pisma o angažovanju, ono samo pretpostavlja slanje i daje smjernice za njegovu formu i sadržaj (US GAAS niti daje uputstvo niti zahtijeva slanje pisma o angažovanju).

220 Kontrola kvaliteta rada revizora

Kontrola kvaliteta rada revizora treba da bude dodijeljena licima koja imaju potreban nivo tehničke obučenosti i sposobnosti u datim okolnostima.

230 Dokumentacija

Revizor treba da dokumentuje stvari koje su važne za pružanje dokaza koji potkrepljuju mišljenje revizora i dokaz da je revizija obavljena u skladu sa ISA.

240 Prevara i greška

*odgovornost rukovodstva
Rukovodstvo je odgovorno za sprečavanje i otkrivanje kriminalnih radnji i grešaka putem uspostavljanja i kontinuiranog funkcionisanja odgovarajućeg računovodstvenog sistema i interne revizije. Ti sistemi umanjuju, ali ne eliminišu mogućnost pojave kriminalnih radnji i grešaka.
*odgovornost revizora
Revizor nema niti može da snosi odgovornost za kriminalne radnje i greške, ali vršenje godišnje revizije može da djeluje kao sredstvo protiv takvih akata.

250 Razmatranje pravila i propisa u postupku revizije FI

Odgovornost revizora u ovom području je ograničena na formulisanje i obavljanje revizije na takav način da postoji razumno uvjerenje da će se otkriti značajni nezakoniti postupci koji imaju direktan uticaj na oblik i sadržaj FI.

300-399 PLANIRANJE

300 Planiranje

Revizor treba da planira posao tako da revizija bude izvedena na efikasan način. Cilj planiranja je da se utvrdi vrsta i obim dokaza potrebnih kako bi revizor stekao uvjerenje da ne postoje značajne greške u FI.
Revizor treba da izradi i dokumentuje program revizije, navodeći prirodu, terminski raspored i obim planiranih postupaka revizije neophodnih za realizaciju ukupnog plana revizije.

310 Poznavanje poslovanja preduzeća

Pri obavljanju revizije FI  revizor treba da ima ili stekne saznanja o preduzeću koja su dovoljna da bi mogao da identifikuje i razumije događaje, transakcije i aktivnosti, koje po njegovom sudu, mogu imati značajan uticaj na FI ili na izvještaj revizije.

320 Značajnost revizije

Informacija je značajna ako bi njeno izostavljanje ili pogrešno prikazivanje moglo uticati na ekonomske odluke korisnika  donesene na osnovu FI. Značajnost zavisi od veličine stavke ili greške koje se procjenjuju na osnovu konkretnih okolnosti u kojima je došlo do izostavljanja ili pogrešnog iskazivanja. Otuda značajnost predstavlja prije neku vrstu praga ili tačku tolerancije nego primarnu kvalitativnu karakteristiku koju informacija mora da ima ako pretenduje da bude korisna.

400-499 INTERNA KONTROLA

400 Procjena rizika i interna kontrola

Sistem interne kontrole podrazumijeva sve politike i postupke (interne kontrole) usvojene od strane uprave preduzeća radi postizanja cilja preduzeća vezanog za osiguranje redovnog i uspješnog vođenja preduzeća, uključujući poštovanje usvojenih politika menadžmenta, zaštitu sredstava, sprečavanje krađe ili greške, tačnost i kompletnost računovodstvenih evidencija i blagovremenu pripremu pouzdanih finansijskih podataka.

401 Revizija u uslovima primjene računarskih informacionih sistema

Revizor treba da razmotri kako kompjuterizovani informacioni sistemi (KIS) utiču na reviziju.
Revizor treba da ima dovoljno saznanja o KIS-u kako bi mogao da planira, usmjerava, nadgleda i ispita obavljeni posao.

402 Revizija u uslovima kada poslovne organizacije koriste servisne informacije


500-599 DOKUMENTACIJA I DOKAZI REVIZORA

500 Dokumentacija i dokazi revizora

Dobijanje dokaza bitnih za jednu izjavu ne može nadoknaditi neuspjeh u pronalaženju dokaza za drugu izjavu. Revizor treba da dobije dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza kako bi mogao izvesti razumne zaključke na kojima  će zasnovati revizijsko  mišljenje.

501 Dokazi revizora - dodatna obrazloženja za specifične stavke

Kada su zalihe značajne za FI, revizor treba da dobije dovoljno odgovarajućih revizijskih dokaza u pogledu njihovog postojanja i stanja u kome se nalaze, tako što će biti prisutan njihovom fizičkom brojanju.
Ako revizor na planirani datum nije u mogućnosti da prisustvuje fizičkom brojanju zaliha, zbog nepredviđenih okolnosti, revizor treba da izvrši ili posmatra fizičko brojanje zaliha nekog drugog dana i kada je to potrebno, obavi testove kontrola osnovnih transakcija. U slučajevima kada revizor nije u mogućnosti da lično prisustvuje brojanju zaliha, bilo zbog lokacije skladišta, bilo iz nekih drugih razloga, revizor treba da razmotri da li alternativni postupci obezbjeđuju dovoljno odgovarajućih revizorskih dokaza o postojanju stanja zaliha, kako bi zaključio da ne mora navesti da postoji ograničenje u pogledu obima revizije. Na primjer: dokumentacija o naknadnoj prodaji određenih artikala zaliha koje su stečene ili kupljene prije fizičkog brojanja zaliha može pružiti dovoljno revizijskih dokaza.

510 Početni postupci-početna salda

Revizor treba da dobije zadovoljavajuće dokaze da početni bilansi ne sadrže greške koje značajno utiču na FI tekućeg perioda, da su zaključna salda prethodne godine pravilno prenesena u tekući period, ili, kada je to bilo potrebno, da su ponovo navedena i da su odgovarajuće računovodstvene politike dosljedno primijenjene ili da su promjene u računov. politikama pravilno evidentirane i adekvatno objavljene

520 Analitički postupci

Analitičke postupke treba izvoditi najmanje 2 puta u toku procesa revizije-u fazi planiranja i u fazi sveukupnog opšteg ispitivanja revizije.

530  Testiranje na osnovu statističkog uzorka

540 Revizija računovodstvenih procjena

550 Povezane strane

Koristi se definicija MRS 24: Strane se smatraju povezanim ako jedna ima sposobnost da kontroliše drugu stranu ili da vrši značajan uticaj na drugu stranu pri donošenju finansijskih i poslovnih odluka.
Poslovne transakcije između povezanih strana su prenos resursa ili obaveza između povezanih strana, bez obzira da li je zaračunata cijena ili nije.

560 Naknadni događaji

Revizor treba da upiše datum i potpiše izvještaj onog dana kada završi sva ispitivanja, što uključuje i izvođenje postupaka koji se odnose na događaje nastale do datuma njegovog izdavanja.

570 Preduzeće koje redovno posluje

Pri izvođenju revizijskih postupaka, revizor treba da razmotri osnovanost pretpostavke stalnosti poslovanja preduzeća, kao osnovne pretpostavke u pripremi FI.

580 Izjava o činjenicama ili uvjerenjima uprave

Revizor treba da dobije dokaz da uprava potvrđuje svoju odgovornost za fer (pošten, pravičan , pravedan, ispravan) i objektivan prikaz FI u skladu sa relevantnim okvirom finansijskog izvještavanja i da je odobrila FI.

600-699 KORIŠĆENJE RADA DRUGIH

600 Korišćenje rada drugog revizora

610 Analiza rada interne revizije

620 Korišćenje rada stručnjaka

Ekspert (specijalista) je osoba ili firma koja ima specijalnu vještinu, znanje ili iskustvo iz određene oblasti osom računovodstva i revizije.
Revizor treba da utvrdi:

700-799 ZAKLJUČCI REVIZORA I PODNOŠENJE IZVJEŠTAJA

700 Izvještaj revizora i FI

Elementi revizorskog mišljenja su: Naslov, Primalac, Uvodni paragraf, Identifikacija revidiranih izvještaja, Izjava o odgovornosti uprave preduzeća i odgovornosti revizora, Paragraf u kome se opisuje priroda revizije, Pozivanje na ISA ili relevantne nacionalne standarde ili praksu, Opis posla koji je revizor obavio, Paragraf u kome je izraženo mišljenje o finansijskim izvještajima, Datum izvještaja, Adresa revizora Potpis revizora.

710 Komparativni pregled

720 Ostali podaci i informacije u dokumentima koji sadrže revidirane FI

Revizor treba da pročita ostale informacije (u dokumentima koji sadrže revidirane FI) da bi utvrdio značajne nedosljednosti s obzirom na revidirane FI.

800-899 SPECIJALOZOVANA PODRUČJA

800 Izvještaj revizora kada se radi o posebnom angažmanu revizora za specijalne namjere

810 Ispitivanje budućih finansijskih informacija

900-999 USLUGE SRODNE REVIZIJI

910 Postupci ispitivanja FI

920 postupci vršenja dogovorenih postupaka vezanih za finansijske informacije

930 Postupci kompilacije finansijskih informacija

DODATAK-8. DIREKTIVA EZ

*minimum kvalifikacija za ovlaštenog revizora:
1. min srednja škola
2. da prođe teoretsku nastavu
3. najmanje 3 god praktične nastave
4. položen ispit profesionalne osposobljenosti

* zakonska revizija se mora obavljati sa profesionalnim integritetom
* nacionalni zakon mora da obezbijedi nezavisnost revizora

Zemlje članice će propisati da ona lica od kojih je traženo da obave zakonsku reviziju, ne mogu to da učine ako nisu nezavisna saglasno odredbama zakona članice koja zahtijeva reviziju.

***

Na slijedećem linku možete pogledati i preuzeti set međunarodnih standarda revizije (1196 strana):

SET MEĐUNARODNIH STANDARDA REVIZIJE - komplet

 

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com