Pozitivno mišljenje revizora uz skretanje pažnje

Cilј revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da, u revizorskom izvještaju, izrazi mišlјenje da li su finansijski izvještaji, po svim bitnim pitanjima, sastavlјeni u skladu sa utvrđenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja izražava se mišlјenje o tome da li su finansijski izvještaji pripremlјeni i prezentovani na istinit i fer način, u skladu sa IAS, IFRS, IFRS for SMEs i drugim odgovarajućim propisima. „Mišlјenje ovlašćenog revizora obavezno se izražava u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i može biti pozitivno, mišlјenje sa rezervom, negativno ili u formi u kojoj se revizor uzdržava od davanja mišlјenja.“

Mišlјenje revizora pojačava povjerenje u finansijske izvještaje time što pruža visok, ali ne apsolutan stepen uvjeravanja.
Apsolutno uvjeravanje se ne može postići revizijom zbog činjenica kao što su: potreba za prosuđivanjem, vršenje provjere na osnovu uzoraka, inherentna prirodna ograničenja sistema računovodstva i interne kontrole, kao i zbog toga što najveći dio dokaza koji su revizoru na raspolaganju po prirodi ima ubjedljiv, ali ne i definitivan karakter.
 

Ovdje možete pogledati precizno određeno pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje

Radi činjenica navedenih u zabilješci broj__, izražavamo slјedeće mišlјenje:

Prema našem mišlјenju, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili istinito i objektivno prikazuju/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.2012. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2012. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (potrebna korekcija je ispod praga značajnosti).

Ne izražavajući rezervu u našem mišlјenju, skrećemo pažnju na napomene navedene u prethodnom pasusu u vezi sa tužbenim zahtjevom koji se odnosi na neizmirene poreske obaveze.

Praktični primjer zabilješke na osnovu koje revizor izražava pozitivno mišljenje uz skretanje pažnje:

S obzirom na prijeteću nesolventnost i gotovo «negativan» kapital u prethodnoj godini nadležni organ upravlјanja je u prvoj polovini 2016. godine pokušao dokapitalizovati preduzeće kako bi se jačanjem kapitala pokrili kumulirani gubici i obezbijedila garantna supstanca za nastavak poslovanja. Nažalost, pokušaj dokapitalizacije u iznosu od 5 miliona KM nije uspio što je dodatno nepovolјno uticalo na poslovanje preduzeća do kraja godine. To je, uz gubitak tekućeg perioda od 2,6 miliona i dalјe kumuliranje gubitaka, imalo za rezultat da je preduzeće na kraju 2015. godine iskazalo gubitak iznad visine kapitaka u iznosu od 2,5 miliona KM.

Radi činjenica navedenih u prethodnom pasusu, izražavamo pozitivno mišlјenje sa skretanjem pažnje, koje glasi:

Prema našem mišlјenju, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili istinito i objektivno prikazuju/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.2012. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2012. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Skretanje pažnje

Ne izražavajući rezervu u odnosu na dato mišlјenje, skrećemo pažnju na napomenu navedenu u prethodnom pasusu koja ukazuje da je preduzeće “A“ na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 2,5 miliona KM, što bi moglo ugroziti stalnost poslovanja u narednom periodu ukoliko preduzeće ne uspije da obezbijedi dodatni kapital i time uslove i pretpostavke za stabilizaciju poslovanja i rentabilno poslovanje koje će značiti prekid poslovanja sa gubitkom.

 

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com