Mišljenje s rezervom

Cilј revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da, u revizorskom izvještaju, izrazi mišlјenje da li su finansijski izvještaji, po svim bitnim pitanjima, sastavlјeni u skladu sa utvrđenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja izražava se mišlјenje o tome da li su finansijski izvještaji pripremlјeni i prezentovani na istinit i fer način, u skladu sa IAS, IFRS, IFRS for SMEs i drugim odgovarajućim propisima. „Mišlјenje ovlašćenog revizora obavezno se izražava u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i može biti pozitivno, mišlјenje sa rezervom, negativno ili u formi u kojoj se revizor uzdržava od davanja mišlјenja.“

Mišlјenje revizora pojačava povjerenje u finansijske izvještaje time što pruža visok, ali ne apsolutan stepen uvjeravanja.
Apsolutno uvjeravanje se ne može postići revizijom zbog činjenica kao što su: potreba za prosuđivanjem, vršenje provjere na osnovu uzoraka, inherentna prirodna ograničenja sistema računovodstva i interne kontrole, kao i zbog toga što najveći dio dokaza koji su revizoru na raspolaganju po prirodi ima ubjelnjiv, ali ne i definitivan karakter.
 

Ovdje možete pogledati precizno određeno mišljenje s rezervom

Prema našem mišlјenju, osim za efekte pitanja opisanih u pasusu Osnova za mišlјenje sa rezervom (kumulativni efekat potrebnih korekcija zabilјeški/RP 2 do 4 i efekata koje na finansijske izvještaje imaju te korekcije), finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili istinito i objektivno prikazuju/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.2012. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2012. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (potrebne korekcije su iznad praga značajnosti).

Ne izražavajući dalјu rezervu u odnosu na dato mišlјenje, skrećemo pažnju na napomenu navedenu u zabilјeški/RP 1, koja ukazuje da je preduzeće “A“ na dan 31.12.2012. godine ostvarilo gubitak iznad visine kapitala u iznosu od 2,5 miliona KM, što bi moglo ugroziti stalnost poslovanja u narednom periodu ukoliko preduzeće ne uspije da obezbijedi dodatni kapital i time uslove i pretpostavke za stabilizaciju poslovanja i rentabilno poslovanje koje će značiti prekid poslovanja sa gubitkom, kao i u zabilјeški/RP 5, u vezi sa tužbenim zahtjevom koji se odnosi na opisani ekološki incident .

Praktični primjer zabilješke na osnovu koje revizor izražava mišljenje s rezervom:

Osnova za mišlјenje sa rezervom

Primjenom odgovarajućih postupaka revizije nematerijalnih ulaganja utvrdili smo da je preduzeće „A“ tokom 2015. godine kapitalizovalo ulaganja u istraživanje i razvoj u ukupnom iznosu od 716.327 KM u skladu sa ranijom praksom i računovodstvenom politikom ovog preduzeća. Uprava preduzeća je, u okviru prelaska na MSFI početkom 2015. godine, utvrdila novu računovodstvenu politiku koja u skladu sa MRS 38 – Nematerijalna sredstva, dozvolјava kapitalizovanje samo troškova nastalih u fazi razvoja. Pribavlјeni dokazi potvrđuju da je od navedenog iznosa bilo moguće kapitalizovati 215.500 KM, dok se preostali izdaci odnose na fazu istraživanja i na prethodne periode. Uprava bez obzira na upozorenja revizora i zahtjeve MRS 38 i MRS 8 odbija da izvrši potrebne korekcije.

Mišlјenje sa rezervom

Prema našem mišlјenju, osim za efekte pitanja opisanih u (prethodnom) pasusu Osnova za mišlјenje sa rezervom, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili istinito i objektivno prikazuju/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.2016. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2016. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (potrebna korekcija je iznad praga značajnosti).

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com