Radna dokumentacija - radne tabele

Radnu dokumentaciju čine svi radni materijali koje je, tokom procesa revizije finansijskih izvještaja, revizor kreirao ili dobio od rukovodstva klijenta revizije, zaposlenih ili trećih strana.

Bez obzira na oblik u kome su kreirani i pohranjeni, radni papiri sadrže evidenciju i dokaze koji su dobijeni provođenjem plana i programa revizije, a na osnovu kojih revizor kreira izvještaj i daje mišlјenje, kojim dokazuje da je reviziju planirao i proveo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije.

Radne tabele
 
Radna tabela 1 - Analiza osnovnih sredstava  
Radna tabela 2 - Analiza kupaca  
Radna tabela 3 - Analiza dobavljača  
Radna tabela 4 - Analiza gotovine i depozita na poslovnim računima  
Radna tabela 5 - Druge analize (dugoročni plasmani, zalihe, rezervisanja i sl.)  
Pomoćni materijali
Relevantni MSR
Radni materijal 1 - Elementi pisma o preuzimanju revizije  
Radni materijal 2 - Elementi pozitivne/negativne konfirmacije potraživanja od kupaca  
Radni materijal 3 - Osnovne faze procesa revizije (standardizovani model)  
Radni materijal 4 - Osnovni postupci u fazi planiranja  
Radni materijal 5 - Izjave (tvrdnje) uprave u finansijskim izvještajima  
Radni materijal 6 - Angažovanje aktuara u reviziji  
Radni materijal 7 - Primjer programa revizije stalnih materijalnih sredstava  
Radni materijal 8 - Primjer utvrđivanja materijalnosti - tablica faktora značajnosti  
Radni materijal 9 - Postupci u procjeni i vrednovanju sistema internih kontrola klijenta  
Radni materijal 10 - Primjer radne verzije revizorskog izvještaja  
Radni materijal 11 - Sadržaj radne dokumentacije (papira) u revizorskom angažmanu  
Radni materijal 12 - Postupci u reviziji obaveza klijenta (primjer)  
Radni materijal 13 - Vrste rizika u planiranu revizije  
Radni materijal 14 - Postupci revizije u slučaju postojanja indicija o postojanju kriminalnih radnji  
Radni materijal 15 - Program revizije potraživanja od kupaca  
Radni materijal 16 - Primjeri povrede Kodeksa etike  
Radni materijal 17 - Osnovni postupci završne faze revizije  
Radni materijal 18 - Postupci pribavljanja dokaza u vezi sa sudskim sporovima  
Radni materijal 19 - Primjer stalne i tekuće dokumentacije revizora  
Radni materijal 20 - Hijerarhija pouzdanosti revizorskih dokaza  
Radni materijal 21 - Pregled indikatora i racio analiza  
Radni materijal 22 - Ocjena finansijskog položaja klijenta  
   
   

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com