Uzdržavajuće mišljenje revizora

Smisao i suština angažmana na reviziji finansijskih izvještaja je da revizor, na osnovu provedenog plana i programa revizije i pribavlјenih dokaza, sačini izvještaj revizora u kome će izraziti svoje mišlјenje o finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije.

Uprkos odgovarajućem pristupu revizora u određenim revizorskim angažmanima klijent revizije može nametnuti određena ograničenja koja će onemogućiti revizoru da pribavi dovolјno adekvatnih dokaza, tako da ne postoji osnova da uz razumno uvjerenje uopšte izrazi svoje mišlјenje. To su okolnosti koje se opisuju kao „ograničenje u obimu revizije“, za koje je odgovoran klijent revizije.

Primjeri takvih okolnosti bi mogli biti:
a) zaklјučivanje ugovora o reviziji nakon datuma bilansiranja uslјed čega revizor nije mogao prisustvovati proceduri godišnjeg popisa ili inventarisanja, uz nemogućnost da se alternativnim postupcima revizije provjeri stanje relevantnih bilansnih pozicija na dan bilansiranja,
b) onemogućavanje saradnje sa prethodnim revizorom,
c) onemogućavanje kontakata sa značajnim kupcima, dobavlјačima, pravnim savjetnicima/advokatima,
d) odbijanje rukovodstva klijenta revizije da pruži odgovarajuću izjavu koju revizor smatra neophodnom,
e) neadekvatne računovodstvene evidencije klijenta revizije.

Ovdje možete pogledati precizno određeno uzdržavajuće mišljenje revizora

Radi činjenica navedenih u prethodnom pasusu, izražavamo slјedeće mišlјenje:

Zbog ograničenja obima revizije koje se odnosi na reviziju zaliha i dugih oblika imovine Preduzeća „A“ na dan 31.12.20__. godine, navedenih u Zabilјeški br. __, uzdržavamo se od davanja mišlјenja o finansijskim izvještajima ovog preduzeća na dan 31.12.20__. godine. Skrećemo pažnju na održivost pretpostavke o stalnosti poslovanja, s obzirom na činjenicu da već dvije godine Preduzeće „A“ ne radi i ne ostvaruje prihode.

U kojim okolnostima se prema MSR revizor može uzdržati od davanja mišlјenja o finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije?

Smisao i suština angažmana na reviziji finansijskih izvještaja je da revizor, na osnovu provedenog plana i programa revizije i pribavlјenih dokaza, sačini Izvještaj revizora i u njemu izrazi svoje mišlјenje o finansijskim izvještajima koji su bili predmet revizije. Međutim, uprkos odgovarajućem pristupu revizora, u određenim revizorskim angažmanima klijent revizije može nametnuti određena ograničenja koja će onemogućiti revizoru da pribavi dovolјno adekvatnih dokaza, tako da ne postojiosnova da uz razumno uvjerenje uopšte izrazi svoje mišlјenje. To su okolnosti koje se opisuju kao „ograničenje u obimu revizije“, za koje je odgovoran klijent revizije.

Primjeri takvih okolnosti bi mogli biti:

- Zaklјučivanje ugovora o reviziji nakon datuma bilansiranja uslјed čega revizor nije mogao prisustvovati proceduri godišnjeg popisa ili inventarisanja, uz nemogućnost da se alternativnim postupcima revizije provjeri stanje relevantnih bilansnih pozicija na dan bilansiranja,

- Onemogućavanje saradnje sa prethodnim revizorom, ukoliko je reviziju FI u prethodnim periodima vršio drugi revizor,

- Onemogućavanje kontakata sa značajnim kupcima, dobavlјačima, pravnim savjetnicima/advokatima, - Odbijanje rukovodstva klijenta revizije da pruži odgovarajuću izjavu koju revizor smatra neophodnom, - Neadekvatne računovodstvene evidencije klijenta revizije.

Praktični primjer zabilješke na osnovu koje se revizor uzdržava od davanja mišljenja:

Osnova za uzdržavajuće mišlјenje

ZABILjEŠKA BR. 1:

S obzirom na datum zaklјučenja Ugovora o reviziji, nismo mogli prisustvovati popisu zaliha i drugih oblika imovine čiji su rezultati trebali biti uklјučeni u finansijske izvještaje koji su predmet revizije. Prethodnih godina klijent nije ugovarao reviziju svojih finansijskih izvještaja, te se radi o prvoj reviziji. Uvidom u finansijske izvještaje i kroz razgovore sa upravom klijenta smo konstatovali da je proizvodni proces obustavlјen polovinom 2010. godine i da su tokom poslednje dvije godine Upravni odbor i Uprava u traganju za strateškim partnerom kako bi ponovo pokrenuli proizvodni proces i izbjegli stečaj (bankrotstvo). Uprava je svjesna mogućih ograničenja obima revizije ali je insistirala na zaklјučenju Ugovora o reviziji, jer potencijalni strateški partneri kao pretpostavku za nastavak razgovora žele revidirane finansijske izvještaje. Računovodstvene evidencije klijenta, ako i alternativni revizorski postupci, nisu omogućili da provjeri stanje zaliha i drugih oblika imovine na dan 31.12.2012. godine i procijeni da li su adekvatno iskazani u bilansu stanja na taj dan.

ZABILjEŠKA BR. 2:

Postupcima revizije osnovnih sredstava smo pribavili dokaze da je, zbog praktično obustavlјenog poslovanja tokom 2011. i 2012. godine, Uprava klijenta donijela odluku kojom je izmijenjena politika i praksa obračuna amortizacije stalne imovine. Efekat primjene ove odluke su potcijenjeni troškovi amortizacije tokom navedenog perioda u godišnjem iznosu od 15.000 KM. Uprava je svjesna da nije postojalo čvrsto uporište za ovakvu promjenu računovodstvene politike, ali nije prihvatila da koriguje finansijske izvještaje.

ZABILjEŠKA BR. 3:

U strukturi zaliha na dan 31.12.2012. godine, prema knjigovodstvenim podacima značajno učešće imaju zalihe rezervnih dijelova. Dio tih zaliha, knjigovodstvene vrijednosti 125.000 KM je nabavlјen prije 5 godina i se odnosi na održavanje proizvodne linije koja je međuvremenu rashodovana. Uprava klijenta tvrdi da ima mogućnost da ove sporne zalihe proda, ali uz diskont od 40%. Uprava smatra da je to preveliki diskont, te da će uspjeti da tokom 2013. godine pronađe druge kupce i proda ove zalihe po nabavnoj cijeni. Stoga nije prihvatila da se sporne zalihe prevrednuju po fer vrijednosti (mogućoj prodajnoj cijeni). Po tom osnovu bi trebalo umanjiti vrijednost zaliha gotovih proizvoda za 50.000 KM i priznati imparitetni gubitak u tom iznosu.

ZABILjEŠKA BR. 4:

Odgovarajućim postupcima revizije obaveza za zarade i naknade zarada zaposlenima, pribavili smo dokaze da uprava preduzeća nije u poslovne knjige i finansijske izvještaje uklјučila pravosnažnu sudsku presudu da zaposlenim na ime neisplaćenih bruto plata u 2011. godini isplati iznos od 86.000 KM. Uprava preduzeća je svjesna da se ovo sudsko rješenje mora izvršiti, ali je izbjegla da prizna ovaj iznos kao obavezu u 2012. godini, obrazlažući da će ukupne obaveze prema zaposlenima nastojati da riješi kroz pregovore sa strateškim partnerom.

ZABILjEŠKA BR. 5:

Odgovarajućim postupcima revizije koji se odnose na pravne sporove u koje je uklјučeno Preduzeće „A“, utvrdili smo postojanje spora po osnovu neizmirenih poreskih obaveza. Nadležni organi su tokom 2012. godine podnijeli tužbu, a visina tužbenog zahtjeva iznosi 105.000 KM. Konačni ishod ovog spora se još uvijek ne može procijeniti, te je teško procijeniti visinu ove potencijalne obaveze Preduzeća „A“. Stoga nije moguće izvršiti ni potrebno rezervisanje za te svrhe. Smatramo da bi ovu činjenicu trebalo objaviti u napomenama uz finansijske izvještaje, ali se Uprava tome protivi jer smatra da će im to nepotrebno otežati pregovore sa potencijalnim strateškim partnerima.

Uzdržavajuće mišlјenje

Radi činjenica navedenih u prethodnim pasusima, izražavamo slјedeće zaklјučno mišlјenje: Zbog ograničenja obima revizije koje se odnosi na reviziju zaliha i drugih oblika imovine Preduzeća „A“ na dan 31.12.2012. godine, navedenih u Zabilјeški br. 1, uzdržavamo se od davanja mišlјenja o finansijskim izvještajima ovog preduzeća na dan 31.12.2012. godine. Skrećemo pažnju na održivost pretpostavke o stalnosti poslovanja, s obzirom na činjenicu da već dvije godine Preduzeće „A“ ne radi i ne ostvaruje prihode.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com