Negativno mišljenje

Cilј revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da, u revizorskom izvještaju, izrazi mišlјenje da li su finansijski izvještaji, po svim bitnim pitanjima, sastavlјeni u skladu sa utvrđenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja izražava se mišlјenje o tome da li su finansijski izvještaji pripremlјeni i prezentovani na istinit i fer način, u skladu sa IAS, IFRS, IFRS for SMEs i drugim odgovarajućim propisima. „Mišlјenje ovlašćenog revizora obavezno se izražava u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i može biti pozitivno, mišlјenje sa rezervom, negativno ili u formi u kojoj se revizor uzdržava od davanja mišlјenja.“

Mišlјenje revizora pojačava povjerenje u finansijske izvještaje time što pruža visok, ali ne apsolutan stepen uvjeravanja.
Apsolutno uvjeravanje se ne može postići revizijom zbog činjenica kao što su: potreba za prosuđivanjem, vršenje provjere na osnovu uzoraka, inherentna prirodna ograničenja sistema računovodstva i interne kontrole, kao i zbog toga što najveći dio dokaza koji su revizoru na raspolaganju po prirodi ima ubjedljiv, ali ne i definitivan karakter.
 

Ovdje možete pogledati precizno određeno negativno mišljenje

Prema našem mišlјenju, zbog značaja pitanja razmotrenih u pasusu Osnova za negativno mišlјenje, finansijski izvještaji ne daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili ne prikazuju istinito i objektivno/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.20__. godine i rezultata njegovog poslovanja u 20__. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja

Praktični primjer zabilješke na osnovu koje revizor izražava negativno mišljenje:

Osnova za negativno mišlјenje

S obzirom na datum zaklјučenja Ugovora o reviziji, nismo mogli prisustvovati popisu zaliha čiji su rezultati uklјučeni u finansijske izvještaje koji su predmet revizije. Međutim, popisu zaliha na dan 31.12.2010. godine je prisustvovao prethodni revizor i o tome sačinio odgovarajuću radnu dokumentaciju, s obzirom da su i prethodni revizor i klijent, sve do kraja januara 2011. godine očekivali da će reviziju za 2010. godinu završiti prethodni revizor. Do promjene revizora je došlo jer, je ranije nego što se prvobitno očekivalo stupila na snagu obaveza «zamjene revizora» po isteku određenog vremenskog perioda, u skladu sa novom regulativom u oblasti revizije finansijskih izvještaja.

ZABILjEŠKA BR. 1:

Zahvalјujući kontaktu sa prethodnim revizorom koji nam je klijent omogućio, napravili smo uvid u njegovu radnu dokumentaciju i time pribavili zadovolјavajuće dokaze u vezi sa stanjem zaliha i drugih oblika imovine na dan 31.12.2010. godine kao dan bilansiranja.

ZABILjEŠKA BR. 2:

Revizorska ispitivanja zapisnika sa sjednica Uprave su ukazala na kontinuirani problem tokom 2009. i 2010. godine u vezi sa nerentabilnim poslovanjem dijela maloprodajne mreže, uslјed značajnog pada prodaje. Uprava je krajem 2010. godine razmatrala mogućnost prodaje dijela maloprodajnih objekata i procjenjivala moguću vrijednost kao osnovu za razgovore sa potencijalnim kupcima. Ti proračuni ukazuju da je njihova neto knjigovodstvena vrijednost smanjena za najmanje 350.000 KM, što potvrđuju i ponude potencijalnih kupaca sa kojima su već obavlјeni preliminarni razgovori. Uprava namjerava da ovaj "problem" razriješi tokom 2011. godine, međutim smatra da na dan 31.12.2010. godine ne treba da izvrši obezvređenje sredstava i prizna imparitetni gubitak u navedenom iznosu obezvređenja građevinskih objekata koje namjerava prodati.

ZABILjEŠKA BR. 3:

Na osnovu starosne strukture potraživanja od kupaca, koja su usaglašena putem izvoda otvorenih stavki i konfirmacije, utvrdili smo da potraživanja od kupaca uklјučuju i dio potraživanja koja su starija od godinu dana u iznosu od 425.000 KM. Iako računovodstvena politika klijenta u ovom domenu nalaže ispravku vrijednosti ovakvih potraživanja, Uprava preduzeća smatra da ne treba vršiti ispravku vrijednosti ovih potraživanja. Nјeno obrazloženje je da se radi o potraživanjima koja su kupci priznali i da će, shodno dosadašnjim iskustvima sa kupcima na koja se odnose (radi se o dugogodišnjim poslovnim partnerima) ova potraživanja biti uskoro naplaćena, jer je to uslov za nove dugoročne ugovore sa tim kupcima, čije se potpisivanje očekuje do polovine 2011. godine.

ZABILjEŠKA BR. 4:

Preduzeće ima značajne neizmirene obaveze prema dobavlјačima. S obzirom da dobavlјači i sami imaju probleme u pogledu plasmana svojih proizvoda, oni su do sada tolerisali zakašnjenja u plaćanju i nastavlјali sa isporukom našem klijentu revizije. Međutim, u skladu sa zaoštravanjem finansijske discipline u privredi i finansijskom sektoru, nekoliko dobavlјača je već podnijelo tužbe za naplatu svojih potraživanja. Preduzeće osporava navedene tužbe, očekujući da će se nastaviti neefikasan rad sudova, a smatra da se finansijska disciplina može uspostaviti tek nakon što se izvrši cjelovita multilateralna kompenzacija u privredi i privreda sa državom. Pravna služba raspolaže podacima da ukupne zatezne kamate po podnesenim tužama iznose 105.000 KM. Pored toga, odgovarajućim postupcima testiranja obaveza utvrdili smo neevidentirane obaveze po osnovu ugovorenih provizija za agente prodaje nastale u 2010. godini u iznosu od 32.000 KM. Uprava Preduzeća smatra da je moguće osporiti navedene obaveze, te ih zato nije ni evidentiralo, ali pravna služba smatra da za to ne postoji pravni osnov.

ZABILjEŠKA BR. 5:

Odgovarajućim postupcima revizije koji se odnose na pravne sporove utvrdili smo da je dio radnika, koji su kroz proces privatizacije ostali bez posla, krajem 2010. godine dobio pravosnažnu sudsku presudu da im se na ime neisplaćenih bruto plata isplati iznos od 408.600 KM. Uprava preduzeća je svjesna da se ovo sudsko rješenje mora izvršiti, ali je izbjegla da prizna ovaj iznos kao obavezu u 2010. godini, jer je ponudila radnicima nagodbu koja uklјučuje njihovo ponovno zapošlјavanje u ovom preduzeću.

Prema našem mišlјenju, zbog značaja pitanja razmotrenih u (prethodnom) pasusu Osnova za negativno mišlјenje (kumulativni efekat potrebnih korekcija zabilјeški/RP 1 do 5 i efekata koje na finansijske izvještaje imaju te korekcije), finansijski izvještaji ne daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili ne prikazuju istinito i objektivno/ finansijskog stanja preduzeća „V“ na dan 31.12.2010. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2010. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (potrebne korekcije su znatno iznad praga značajnosti).

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com