Pitanja iz revizorske prakse

Pristup reviziji pomoću aplikacije N-Revizor omogućava fleksibilnost u radu i prilagođenost potrebama revizora.

Pitanja i odgovori kreirani su na osnovu konkretnih problema iz prakse, tj. situacija u kojima se revizor može naći tokom revizije finansijskih izvještaja, a odgovori na probleme dobijeni su proučavanjem stručne literature.

Spisak obuhvata širok dijapazon pitanja koja se mogu primjeniti u mnogim angažmanima, ali sva pitanja ipak neće biti relevantna za svaki angažman.

U ovom dijelu nalaze se konkretna pitanja, odgovori na pitanja, savjeti i smjernice iz svakodnevne revizorske prakse.

U narednoj tabeli obrađena su pojedina pitanja koja se odnose na probleme s kojima se susreću revizori prilikom vršenja revizije finansijskih izvještaja. Pitanja i odgovori kreirani su na osnovu konkretnih problema iz prakse, a odgovori na probleme dati su na osnovu proučavanja stručne literature.

Praktična pitanja, savjeti i smjernice
Pitanja u vezi odgovornosti prema klijentima – naknada za izvršene usluge
Pitanja u vezi odgovornosti prema klijentima – novac klijenta
Pitanja u vezi odnosa s drugim profesionalnim računovođama/revizorima
Pitanja u vezi reklamiranja i aktivnosti nespojive sa profesijom
Pitanja u vezi istraživanja prije prihvatanja klijenta
Pitanja u vezi upoznavanja klijenta
Kvalitativni i kvantitativni faktori (pitanja) koji utiču na utvrđivanje praga materijalnosti
Pitanja koja treba razmotriti prilikom određivanja inherentnog rizika
Pitanja u vezi tehnika prikuplјanja dokaza
Pitanja u vezi indikacija koje ukazuju da bi pretpostavka stalnosti poslovanja mogla biti upitna
 

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com