Tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja

- IFRIC tumačenja

Cilј standarda je ostvaren ako finansijski izveštaji daju istinitu i objektivnu tzv. fer informaciju o nekom ekonomskom subjektu.

Primjena standarda omogućava bolјu, lakšu i pouzdaniju informaciju o finansijskom položaju nekog ekonomskog subjekta, kao i prikaz njegove zarađivačke sposobnosti, za šta su zainteresovani potencijalni korisnici finansijskih informacija kao što su: akcionari, menadžment, zaposleni, investitori, banke kreditori i drugi.

Prije nego što se finansijski izveštaji objelodane široj javnosti oni podliježu preispitivanju od strane nezavisnih ovlašćenih stručnjaka kao što su revizori. Nјihovo mišlјenje na finansijske izveštaje ekonomskog subjekta je mjerodavno u smislu toga da li su ovi finansijski izveštaji istiniti i objektivni ili nisu.

Suština je u tome da se dobije pouzdana potvrda o dosljednoj primjeni standarda u svim segmentima koji su obuhvaćeni finansijskim izveštajima.

Ovdje možete pogledati i preuzeti važeće tumačenja Odbora za tumačenje međunarodnih standarda financijskog izvještavanja

 
FRIC 1 - Promjene postojećih obaveza vezanih za povlačenje imovine iz upotrebe, obnavljanje i sličnih obaveza
IFRIC 2 - Učešća članova kooperativnih entiteta i slični instrumenti
IFRIC 4 - Utvrđivanje da li ugovor sadrži element lizinga
IFRIC 5 - Pravo na učešće u fondovima namjenjenim povlačenju imovine iz upotrebe, obnavlјanju i zaštiti životne sredine
IFRIC 6 - Obaveze koje se javlјaju od učešća na posebnom tržištu — odlaganje električne i elektronske opreme
IFRIC 7 - Primjena pristupa prepravlјanja finansijskih izvještaja prema IAS 29 Finansijsko izvještavanje u hiperinflatornim privredama
IFRIC 8 - Djelokrug MSFI 2
IFRIC 9 - Ponovna procjena ugrađenih derivativa
IFRIC 10 - Periodično finansijsko izvještavanje i umanjenje vrijednosti
IFRIC 11 - Transakcije trezorskim akcijama i akcijama grupe
IFRIC 12 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga
IFRIC 13 - Programi lojalnosti klijenata
IFRIC 14 - IAS 19 - Ograničenje sredstva definisanih primanja, zahtjevi za minimalnim finansiranjem i njihova interakcija
IFRIC 15 - Ugovori o izgradnji nekretnina
IFRIC 16 - Hedžing neto investicija u inostranom poslovanju
IFRIC 17 - Raspodjela nemonetarne imovine vlasnicima
IFRIC 18 - Prenosi sredstava od kupaca
IFRIC 19 - Poništavanje finansijskih obaveza sa instrumentima kapitala
IFRIC 20 - Troškovi uklanjanja pogreške u proizvodnoj fazi površinskog kopa
 
SIC-7 - Uvođenje Evra
SIC-10 - Državna pomoć - bez određene povezanosti s poslovnim aktivnostima
SIC-12 - Konsolidacija - subjekti posebne namjene
SIC-13 - Zajednički kontrolisani subjekti - nenovčani ulozi preduzetnika
SIC-15 - Operativni lizing - podsticaji
SIC-21 - Porez na dobit - nadoknada revalorizacione imovine koja se ne amortizuje
SIC-25 - Porez na dobit - promjene poreskog statusa entiteta ili njegovih akcionara
SIC-27 - Procjena suštine transakcija koje uklјučuju pravni oblik lizinga
SIC-29 - Ugovori o koncesiji za pružanje usluga: objelodanjivanje
SIC-31 - Prihod — transakcije razmjene koje uklјučuju i usluge reklamiranja
SIC-32 - Nematerijalna imovina - troškovi internet stranica
 

 

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com