Programi revizije

 

Programom revizije utvrđuju se procedure, aktivnosti i postupci koje je potrebno realizovati da bi se revizija izvršila na efikasan način.

Programima se obuhvata detaljan plan rada, nosioci aktivnosti i konkretni zadaci koje treba izvršiti, a sve u cilju prikupljanja dokaza na osnovu kojih će revizor dati mišljenje.

Program treba biti detaljan kako bi manje iskusni revizori i računovođe, koji trebaju obaviti definisane zadatke, razumjeli postavljene zadatke. Isto tako, program ne treba biti previše detaljan jer to može prouzrokovati da izvršioci zadataka zadatke rješavaju rutinski i tako ugroze svoje mišljenje.

Programi revizije predstavljaju sveobuhvatne priručnike - smjernice za obavljanje revizije konkretne pozicije finansijskog izvještaja, ali i revizije kao cjeline. Sastavljeni od podataka preliminarnih pregleda, na osnovu prethodnih revizija, programi mogu da budu korigovani u toku vršenja novih revizorskih postupaka, jer revizori trebaju reagovati (odgovoriti) na nove dokaze i druge izmjenjene okolnosti.

S promjenom plana revizije dolazi i do promjene programa revizije za određene pozicije finansijskih izvještaja, te je u programe potrebno unijeti izvjesnu fleksibilnost radi ispunjenja nepredviđenih zahtjeva. U nastavku slijede primjeri programa revizije pojedinih bilansnih pozicija. Primjeri su kreirani na osnovu uvida u stručnu literaturu, prije svega:

  • Božić, R.; Kondić, N. (2012). Revizija finansijskih izvještaja – vodič kroz praktičnu reviziju, treće, izmijenjeno i dopunjeno izdanje. Banja Luka: Ekonomski fakultet i Finrar;
  • Međunarodni standardi i saopštenja revizije, kontrole kvaliteta, pregleda, ostalih uvjeravanja i srodnih usluga. (2011);
  • IFAC-ov Etički kodeks za profesionalne računovođe. (2012);
  • Hayes, R.; Schilder, A.; Dassen, R., Wallage, P. (2002). Principi revizije - međunarodna perspektiva. Banja Luka: Savez računovođa i revizora Republike Srpske.

 

Programi revizije
Relevantni MSR
Program revizije - Nematerijalna sredstva  
Program revizije - Materijalna sredstva  
Program revizije - Troškovi prodate robe  
Program revizije - Potraživanja od kupaca  
Program revizije - Gotovina i poslovni računi  
Program revizije - Kapital  
Program revizije - Obaveze prema dobavljačima i ostale obaveze  
   

 

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com