Obračunavanje kamata i anuiteta

 

Kamata je trošak pozajmljivanja novca i kompenzacija povjerilaca za odricanje od sopstvene potrošnje i rizika koje preuzima kada povjerava svoj novac drugima.

Kamata se obično izražava kao godišnja kamatna stopa - iznos kamate koja će biti isplaćen tokom jedne godine podjeljen je iznosom pozajmljenog novca.

Nominalna kamatna stopa je ona koja je zapisana u ugovoru između stranaka. Realna kamatna stopa predstavlja prilagođavanje nominalne kamatne stope za postotak inflacije. Na primer, ukoliko je nominalna kamatna stopa 10%, a inflacija 6%, tada je realna kamatna stopa 4%.

 

Pravno gledano razlikuju se ugovorna i zatezna kamata. Ugovorna kamata određuje se ugovorom, a određena je na tržištu kapitala ponudom i potražnjom. S druge strane, Zakonom o visini stope zatezne kamate u Republici Srpskoj utvrđuje se visina stope zatezne kamate u Republici Srpskoj, u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjenjem novčane obaveze u domaćoj ili stranoj valuti. Odredbe ovog Zakona primenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije regulisana drugim zakonom.

Obračun zatezne kamate vrši se tako da se fiksna stopa od 0,05% dnevno množi sa brojem dana zakašnjenja, i tako utvrđena stopa množi sa iznosom glavnog duga uvećanog za kamatu po stopi rasta potrošačkih cijena u Republici Srpskoj. Ukoliko je stopa rasta potrošačkih cijena nula ili je negativna primjenjuje se samo fiksna stopa od 0,05% dnevno.

Primjer obračuna zatezne kamata, sa uputstvom o načinu korištenja, nalazi se na sljedećem linku:

OBRAČUN ZATEZNE KAMATE (sa primjerom)

OBRAČUN ZATEZNE KAMATE (prazna tabela).

Za obračun zatezne kamate potrebne su stope rasta potrošačkih cijena za period za koji se računa zatezna kamata. Stope rasta potrošačkih cijena nalaze se na sljedećem linku:

Stope rasta potrošačkih cijena u Republici Srpskoj.

Regulativa kojom se uređuje obračunavanje zateznih kamata u Republici Srpskoj:

1. Zakon o visini stope zatezne kamate (Službeni Glasnik Republike Srpske br.19/01),

2. Zakon o dopuni Zakona o visini stope zatezne kamate (Službeni Glasnik Republike Srpske br.52/06),

3. Zakon o izmjeni Zakona o visini stope zatezne kamate (Službeni Glasnik Republike Srpske br. 103/08).

Izračunavanje anuiteta

 

Naziv anuitet vodi porjeklo od latinske reči annus (godina) i označava uvijek isti iznos kojim se otplaćuje dugoročni zajam. Anuitet predstavlja niz plaćanja (uloga, rata, uplata, isplata) u jednakim vremenskim intervalima. Tu spadaju otplate zajmova, premije osiguranja, plaćanje rente, interesi na obveznice i dividende.

Osnovna karakteristika anuiteta je godišnje, polugodišnje, mjesečno ili drugo utvrđeno plaćanje s tim da se u ukupnom iznosu anuiteta mijenja odnos između dijela koji se odnosi na kamatu i dijela za koji se smanjuje ukupno dobijeni zajam. Tako recimo, u prvoj godini ili prvom anuitetu najveći je udio kamate, jer se kamati pripisuje veći dio zajma, a iznos za koji se umanjuje preostali dio zajma najmanji. Vremenom, taj odnos se mijenja.

Primjer izračunavanja anuiteta sa različitim vrijednostima, različitim kamatnim stopama i različitim obračunskim periodima nalazi se na sljedećem linku:

OBRAČUN ANUITETA

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com