Pozitivno mišljenje revizora

Cilј revizije finansijskih izvještaja je da omogući revizoru da, u revizorskom izvještaju, izrazi mišlјenje da li su finansijski izvještaji, po svim bitnim pitanjima, sastavlјeni u skladu sa utvrđenim okvirom finansijskog izvještavanja.

U izvještaju o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja izražava se mišlјenje o tome da li su finansijski izvještaji pripremlјeni i prezentovani na istinit i fer način, u skladu sa IAS, IFRS, IFRS for SMEs i drugim odgovarajućim propisima. „Mišlјenje ovlašćenog revizora obavezno se izražava u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i može biti pozitivno, mišlјenje sa rezervom, negativno ili u formi u kojoj se revizor uzdržava od davanja mišlјenja.“

Mišlјenje revizora pojačava povjerenje u finansijske izvještaje time što pruža visok, ali ne i apsolutan stepen uvjeravanja.
Apsolutno uvjeravanje se ne može postići revizijom zbog činjenica kao što su: potreba za prosuđivanjem, vršenje provjere na osnovu uzoraka, inherentna prirodna ograničenja sistema računovodstva i interne kontrole, kao i zbog toga što najveći dio dokaza koji su revizoru na raspolaganju po prirodi ima ubjedljiv, ali ne i definitivan karakter.
 

Ovdje možete pogledati precizno određeno pozitivno mišljenje

Prema našem mišlјenju, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili istinito i objektivno prikazuju/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.2012. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2012. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (potrebna korekcija je ispod praga značajnosti).

Šta za korisnike finansijskih izvještaja znači izvještaj revizora koji sadrži pozitivno mišljenje?

Izražavanje mišlјenja revizora je standardizovano Međunarodnim standardima revizije (MSR) kako bi svi revizori (koji primjenjuju ove standarde) na jedinstven i jednoznačan način izražavali svoje mišlјenje o FI koji su bili predmet revizije. Time se ne ostavlјa nikakva dilema za korisnike revidiranih FI za koju vrstu mišlјenja se revizor opredijelio. Prema MSR pozitivno ili potvrdno, odnosno mišlјenje bez rezerve, se izražava frazama: „FI daju istinit i objektivan prikaz ...“ (onoga što treba da prikažu), ili „FI, posmatrano u cjelini, prezentuju fer u svim značajnim aspektima ...“ (ono što treba da prikažu).

Dio korisnika revidovanih finansijskih izvještaja, odnosno dio „javnosti“ očekuje i smatra da pozitivnim mišlјenjem revizor potvrđuje apsolutnu istinitost i tačnost finansijskih izvještaja, odnosno da oni ne sadrže nikakve greške. Međutim, ovakvo očekivanje javnosti nije osnovano i realno iz nekoliko razloga, a prije svega zbog činjenica da:

- FI zasnovani na pretpostavci o stalnosti poslovanja ne mogu biti apsolutno istiniti i tačni (jer takvi mogu biti samo krajnji likvidacioni FI/bilansi), te se može govoriti samo o njihovoj relativnoj istinitosti (ukoliko su sačinjeni u skladu sa relevantnim okvirom za finansijsko izvještavanje). Prema tome, ukoliko ni redovni godišnji finansijski izvještaji ne mogu biti apsolutno istiniti i tačni, ni revizorski izvještaji ne mogu biti potvrda takve istinitosti i tačnosti;

- Revizija FI se zasniva na primjeni metoda uzorka, što znači da revizorski tim nije i ne može provjeriti sve pozicije i informacije koje su sadržane u FI;

- Revizija FI se zasniva na konceptu materijalnosti/značajnosti;

- Revizorsko mišlјenje se zasniva na konceptu „razumnog“ uvjeravanja, a ne apsolutnom potvrđivanju tačnosti FI.

Prema tome, pozitivno mišlјenje, daje dodatni kredibilitet revidiranim u odnosu na nerevidirane FI, ukazujući korisnicima da nezavisna revizija, uz razumno uvjerenje, smatra da su FI koji su bili predmet revizije, posmatrano u cjelini ili u svim bitnim aspektima, sačinjeni u skladu sa važećim okvirom za finansijsko izvještavanje te da ne sadrže materijalno (značajne) greške.

 

Praktični primjer zabilješke na osnovu koje revizor izražava pozitivno mišljenje:

U strukturi zaliha na dan 31.12.2015. godine, prema knjigovodstvenim podacima značajno učešće imaju zalihe rezervnih dijelova. Dio tih zaliha, knjigovodstvene vrijednosti 608.500 KM je nabavlјen prije 5 godina i odnosi se na održavanje proizvodne linije koja je u međuvremenu zamijenjena sa novom tehnološkom opremom za koju navedeni rezervni dijelovi nisu odgovarajući. Služba prodaje ima mogućnost da ove sporne zalihe proda veletrgovcima, ali uz diskont od 30%. Uprava smatra da je to preveliki diskont, te da će uspjeti da tokom 2016. godine proda ove zalihe po nabavnoj cijeni kupcima sa kojima su već vođeni razgovori tokom 2015. godine. Stoga nije prihvatila da se sporne zalihe prevrednuju po fer vrijednosti (mogućoj prodajnoj cijeni po procjeni Službe prodaje). Po tom osnovu bi trebalo umanjiti vrijednost zaliha gotovih proizvoda za 182.550 KM i priznati imparitetni gubitak u tom iznosu.

Radi činjenica navedenih u prethodnom pasusu, izražavamo pozitivno mišlјenje koje glasi:

Prema našem mišlјenju, finansijski izvještaji daju istinit i objektivan prikaz po svim materijalno značajnim aspektima /ili istinito i objektivno prikazuju/ finansijskog stanja preduzeća „A“ na dan 31.12.2016. godine i rezultata njegovog poslovanja u 2016. godini u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja (potrebna korekcija je ispod praga značajnosti).

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com