Aplikacija N-Revizor pruža osnovne funkcije (s mogućnošću proširenja na napredne funkcije) za potrebe revizora i revizorskih društava koji(a) se žele posvetiti svojoj djelatnosti, ne gubeći vrijeme i novac na prevaziđeni način analiziranja i postavljanje sopstvenih programskih rješenja.

Promjene računarske tehnike i softvera utiču na način rada i organizaciju obavljanja računovodstvenih i revizorskih poslova. Tradicionalno računovodstvo koje koristi tzv. tradicionalni računovodstveni softver podrazumjeva softver koji je instaliran na računaru (računarima) privrednog subjekta (klijenata). Softver se koristi za vođenje poslovnih knjiga, a podaci se primarno skladište na tim računarima. Za korišćenje ovog softvera nije potreban internet.

Cloud računovodstvo/revizija je novi oblik pripreme, obrade i prezentacije korisničkih podataka, u kojem se računovodstveni/revizorski softver, kao i podaci iz softvera, nalaze na udaljenom serveru koji nije u vlasništvu posmatranog privrednog subjekta. Cloud računovodstveni/revizorski softver obavlja iste funkcije kao i tradicionalni softver, ali na nešto drugačiji način.

Osnovna razlika je u tome da je računovodstveni/revizorski softver “hostovan” na udaljenim serverima i da se poslovni podaci šalju u “oblak”, gde se obrađuju i čuvaju, a korisnik ih može u svakom trenutku preuzeti. Za funkcionisanje cloud softvera neophodan je internet. Korisnicima cloud računovodstvenog/revizorskog softvera pristup aplikaciji se omogućava putem interneta (preko aplikacije)

Za razliku od dosadašnjih sličnih aplikacija koji koriste prenosivi disk ili drugu vrstu memorije i skladištenja podataka, online aplikacija N-Revizor omogućava brz i jednostavan pristup podacima sa udaljene lokacije, putem interneta, bez dodatnih instalacija i podešavanja. Cloud softver ne zahtjeva instaliranje i održavanje softvera na pojedinim računarima i serverima, što za posljedicu ima oslobađanje od troškova održavanja programskih aplikacija. Za korišćenje ovog softvera potreban je Internet i poznavanje standardnog paketa MS office paketa (prije svega Microsoft Excel-a).

Sadržaj koji se nalazi u aplikaciji (npr. radne tabele) sačuvani su u online bazi podataka, koja se nalazi na posebnom računaru – serveru. Server je uvijek aktivan, podaci su uvijek dostupni, a server zadovoljava i odgovarajuće sigurnosne uslove koji sprečavaju gubitak podataka. Za serversku opremu revizori bi obično morali brinuti sami ili provajder koga plaćaju, što zahtjeva određene troškove.

Prednosti aplikacije

U cilju poređenja tradicionalnog načina obrade podataka i cloud softvera potrebno je razmotriti sljedeće faktore:

 

◆ inicijalni troškovi,

◆ troškove korišćenja,

◆ bezbjednost podataka,

◆ dostupnost podataka i

◆ fleksibilnost u radu.

Kod tradicionalnog računovodstva/revizije neophodno je da korisnik početno investira u neophodan hardver kao i uređaje za čuvanje kopija podataka, a visina ulaganja zavisi od karakteristika koje hardver posjeduje. Početno ulaganje podrazumjeva i kupovinu licenci za određene softvere (operativni sistem, antivirusne programe i slično). Za potrebe cloud računovodstva inicijalni troškovi su niži: nije potrebno kupovati servere za čuvanje i obradu podataka, uređaje za čuvanje kopija podataka, licence za antivirusne programe. Personalni računari na kojima se kreiraju podaci i sa kojih se podaci šalju u “oblak” (udaljeni server) mogu biti slabijih karakteristika nego personalni računari koji se koriste u tradicionalnom računovodstvu. "Slabiji" personalni računari za posljedicu ima i niže cijene nabavke, samim tim i niže inicijalne troškove.

Kod tradicionalnog računovodstva kupljeni hardver treba održavati, a održavanje dovodi do nastanka troškova održavanja. Troškovi održavanja kod cloud računovodstva/revizije su značajno niži, zbog korišćenja jeftinijeg hardvera u odnosu na hardver za potrebe tradicionalnog načina obrade i prezentacije podataka. Kod tradicionalnog računovodstva/revizije potrebno je obezbjediti čuvanje podataka što za posljedicu ima nastanak dodatnih troškova. Kod cloud računovodstva/revizije plaćaju se troškovi korišćenja cloud computing usluga (plaćanje je najčešće na mjesečnom nivou). U ovom slučaju, sadržaj je besplatan i javno dostupan, jer je sastavni dio master rada.

Kada je u pitanju bezbjednost podataka bezbjednost se može posmatrati sa stanovišta rizika od nestanka podataka i sa stanovišta zloupotrebe podataka i. njihovog neovlašćenog korišćenja. Poplave, požari, provale, zemljotresi, drugi oblici uništavanja imovine su potencijalne opasnosti za hardver, softver i podatke kod tradicionalnog računovodstva/revizije. Svjedoci smo da je jednom broju privrednih subjekata u Doboju i okolini, u majskim nepogodama 2014. godine uništena računarska oprema, a sa opremom i podaci o poslovanju privrednih subjekata. Cloud računovodstveni/revizorski softveri čuvaju se daleko od privrednog subjekta na bezbjednim serverima koji su pod nadzorom kompanije koja ih čuva, zaštićeni određenim kopijama baze podataka (backup). Pored toga, Cloud provajderi u prosjeku imaju veći stepen antivirusne zaštite u odnosu na prosječne privredne subjekte, a najčešće imaju rezervne servere na dvije ili više lokacija.

Kod cloud računovodstva/revizije podacima se može pristupiti u bilo koje vrijeme i sa bilo kojim elektronskim uređajem koji koristi neki od internet pretraživača. Podacima se može pristupiti pomoću mobilnih telefona, tableta i drugih smart uređaja i to bez ograničenja u vezi sa procesorskom snagom.

S obzirom da su podaci, informacije i izvještaji osnova za donošenje poslovnih odluka dostupnost podataka daje cloud računovodstvu i jednu dodatnu prednost. Informacioni sistem privrednog subjekta zasnovan na cloud computing-u omogućava privrednim subjektima kreiranje novih poslovnih strategija, veću fleksibilnost u radu i mobilnost radne snage. Kod tradicionalnog računovodstva u slučaju promjene načina poslovanja i promjene potrebe za hardverom potrebno je kupiti novu opremu i pustiti je u funkciju, što opet, zahtjeva određeno vrijeme, dok u slučaju smanjenja obima poslovanja dio opreme može biti i višak. S druge strane, kod cloud računovodstva/revizije može se relativno lako i brzo ugovoriti povećanje, ali i smanjenje obima korišćenja usluga cloud computing-a.

O aplikaciji

Online aplikacija (portal) N-Revizor je sastavni dio master rada Primjena savremenih informacionih tehnologija u reviziji iz predmeta Napredna revizija.

Osnovni cilj aplikacije je pomoć u radu ovlašćenih revizora, ali i drugih korisnika finansijskih informacija.

Kontakt

Kontakt podaci o studentu i kreatoru online aplikacije i portala N-Revizor.

Adresa: Karađorđeva 47/29, 74000 Doboj
Telefon: +387(0)65-946-081
Web:www.n-revizor.com
E-mail: info@n-revizor.com