Ovlašćeni revizor

Ovlašćeni revizor

Ko je revizor?

Revizor je osoba koja vrši nadzor i kontrolu rada operativnih izvršioca. Ukoliko svoj rad obavlja u bankama, to se odnosi na kontrolu i nadzor šalterskih radnika, obračunske službe, internu reviziju filijale, praćenje novosti u području bankarske i računovodstvene zakonske regulative i održavanje baze podataka. Ukoliko svoju reviziju obavlja u okviru preduzeća, revizor vrši obradu i kontrolu periodičnih izveštaja (bilans stanja, bilans uspeha, statistički aneks, poreski bilans i ostali prateći dokumenti). Za navedenu dokumentaciju odgovorno je samo preduzeće, dok odgovornost revizora je da izrazi mišljenje na osnovu revizije koju je izvršio. Revizija se vrši u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, Međunarodnim računovodstvenim standardima, Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja i Zakonom o računovodstvu i reviziji. Navedeni standardi i propisi revizorima nalažu da reviziju planiraju i izvrše na način da se u razumnoj meri uvere da izveštaji ne sadrže materijalno značajne pogrešne iskaze. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provere uzoraka kao i primenjenih računovodstvenih načela i značajnih procena izvršenih od strane rukovodstva, kao i cenu opšte prezentacije izveštaja.

Odgovornosti revizora:

 • Verifikacija finansijskih i godišnjih izveštaja eksternih klijenata
 • Provera usklađenosti sa zakonskim okvirom i standardima
 • Komunikacija sa računovođama i drugim zaposlenima u slučaju određenih odstupanja
 • Izvođenje revizionih aktivnosti u sedištu kompanije i filijalama
 • Obrada rezultata revizije u obliku izveštaja
 • Predaja izveštaja i preporuka temeljenih na nalazima revizije
 • Upozoravanje na moguće rizike i predlaganje rešenja za njihovu prevenciju
 • Izrada sveobuhvatnih planova i programa revizije
 • Davanje preporuka, praćenje i uklanjanje svih uočenih nedostataka
 • Pružanje saveta i konsultacije koji su u okviru nadležnosti revizora

Veštine i osobine koje bi trebalo da ima revizor:

 • Odgovornost, spretnost, tačnost, smirenost i pravovremeno uočavanje grešaka
 • Visoko obrazovanje ekonomskog ili pravnog smera
 • Dobro teoretsko znanje i veština u primeni principa i prakse interne revizije i računovodstva kao i principa i prakse rukovođenja
 • Dobro poznavanje Standarda za profesionalnu praksu interne revizije, i Etičkog kodeksa
 • Poznavanje terminologije, koncepta i prakse informacionih sistema za upravljanje
 • Dobro poznavanje politika, procedura i propisa iz oblasti koju pokriva
 • Veštine u prikupljanju i analizi složenih podataka, proceni informacija i sistema i donošenja logičnih zaključaka
 • Veštinu za planiranje i upravljanje revizorskim projektima, kao i staloženost pri suočavanju sa kratkim rokovima
 • Veštinu pregovaranja i rešavanja problema
 • Dobro poznavanje upotrebe računara i programa za obradu teksta i tabela, kao i ostalih poslovnih softvera za elektronsku komunikaciju (e-mail), izradu izveštaja, beležaka, sažetaka i analiza
 • Poznavanje Engleskgog jezika
 • Dobro pisano i verbalno komuniciranje i posedovanje veštine izlaganja nalaza i preporuka
 • Sposobnost uspostavljanja i održavanja skladnih radnih odnosa i rada u profesionalnom timu