Obrazovanje

EDUKACIJA

 • 2018. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
  Doktorske studije
  Univerzitet u Banjaluci: Ekonomski fakultet – postdiplomske (doktorske) studije – modul: Poslovne finansije, bankarstvo i osiguranje..
 • 2017. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
  Magistar ekonomije
  Univerzitet u Banjaluci: Ekonomski fakultet – postdiplomske studije – smjer Računovodstvo i revizija, zvanje: Magistar ekonomije.
 • 2013. godina l Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
  Master prava
  Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet – postdiplomske studije, Poresko-pravni modul, zvanje: Master prava.
 • 2010. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
  Diplomirani ekonomista
  Univerzitet u Banjaluci: Ekonomski fakultet, smjer Računovodstvo i revizija, zvanje: Diplomirani ekonomista.

Neformalno obrazovanje

 • 2018. godina -Udruženje internih revizora
  Eksterni ocjenitelj kvaliteta interne revizije
  Kvalifikovano lice sa sertifikatom o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije.
 • 2018. godina -Ministarstvo pravde
  Stečajni upravnik
  Stečajni upravnik zajedno sa stečajnim sudijom, skupštinom povjerilaca i odborom povjerila čini organe stečajnog postupka. Prava i obaveze stečajnog upravnika definisane su Zakonom o stečaju.
 • 2017. godina -Udruženje internih revizora
  Ovlašćeni interni revizor
  Nosioci zvanja Ovlašćenog internog revizora su u mogućnosti da se kroz kontinuiranu profesionalnu edukaciju internih revizora uže specijaliziju za pojedine oblasti kao što su: 1. Interna revizija u bankama i drugim finansijskim institucijama; 2. Interna revizija u korisnicima budžeta; 3. Interna revizija u privredi (privatna i javna preduzeća).
 • 2016. godina -Ministarstvo finansija Republike Srpske
  Ovlašćeni revizor
  Najviše zvanje u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske. U međunarodnoj praksi još se naziva i Sertrifikovani javni računovođa, odnosno Sertrifikovani računovođa u javnoj praksi.
  Lice koje ima ovo zvanje je jedino lice koje ima pravo da daje i potpisuje nezavisno mišljenje revizora o finansijskom izvještaju.
 • 2015. godina -Ministarstvo pravde Republike Srpske
  Vještak ekonomske struke
  Usluge vještačenja ekonomsko-finansijske struke obuhvataju: vještačenja u dužničko-poverilačkim odnosima, vještačenja u radnim sporovima, obračun svih vrsta kamate i ostale usluge iz oblasti ekonomskog vještačenja. Vještak obavlјa poslove vještačenja samostalno ili u ime stručne ustanove, pravnog lica ili državnog organa registrovanog za poslove vještačenja.
  Rješenjem ministra pravde vještak se imenuje na period od šest godina i može biti ponovo imenovan.
 • 2013. godina – Savez računovođa i revizora Republike Srpske
  Sertifikovani računovođa
  Sertifikovani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva, finansijski kontrolor, upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem preduzeću male i srednje veličine, kao i u velikim preduzećima. Sertifikovani računovođa može da organizuje (uspostavi) računovodstveni sistem, sastavlja računovodstvene izvještaje koristeći Međunarodne računovodstvene standarde, priprema informacije za eksterne korisnike, razvija računovodstvene i kontrolne sisteme poslovanja, priprema budžete i planove preduzeća, priprema poslovne planove, pomaže preduzeću da obezbijedi finansijska sredstva i da ima klјučnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka, te da izrađuje i potpisuje finansijske izvještaje za eksterne korisnike.
CERTIFIKATI

CERTIFIKATI

Neformalno obrazovanje

Kontakt info (387) 65 349 349 Ponedjeljak–Petak | 8am–5pm

Lokacija Svetog Save bb, 74 000 Doboj, RS, BiH