Obrazovanje

OBRAZOVANJE

Stručno usavršavanje

Matematičar, računovođa i ekonomista konkurišu za isti posao. Na razgovoru za posao ispitivač pozove matematičara i pita: “Koliko su 2+2?”. Matematičar odgovori: “4”. Ispitivač upita: “Tačno 4?” Matematičar ga pogleda sa prezirom i čuđenjem i kaže: “Da, tačno 4.”

Zatim ispitivač pozove računovođu i pita ga isto pitanje: “Koliko je 2+2?” Računovođa reče: “U prosjeku 4 +/-10%, ali, u prosjeku 4”.

Tada ispitivač pozove ekonomistu i postavi isto pitanje: “Koliko su 2+2?” Ekonomista ustane, zaključa vrata, navuče zavese, sede pored ispitivača i šapne mu: “Koliko želite da bude?”

Vještačenja ekonomske struke 95%
Revizija 90%
Računovodstvo 80%
Online marketing (SEO & SEM) 90%
Izrada web stranica 85%

EDUKACIJA
2018. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
Doktorske studije
Univerzitet u Banjaluci: Ekonomski fakultet – postdiplomske (doktorske) studije – modul: Poslovne finansije, bankarstvo i osiguranje..
2017. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
Magistar ekonomije
Univerzitet u Banjaluci: Ekonomski fakultet – postdiplomske studije – smjer Računovodstvo i revizija, zvanje: Magistar ekonomije.
2013. godina l Univerzitet u Beogradu, Pravni fakultet
Master prava
Univerzitet u Beogradu: Pravni fakultet – postdiplomske studije, Poresko-pravni modul, zvanje: Master prava.
2010. godina l Univerzitet u Banjaluci, Ekonomski fakultet
Diplomirani ekonomista
Univerzitet u Banjaluci: Ekonomski fakultet, smjer Računovodstvo i revizija, zvanje: Diplomirani ekonomista.

Neformalno obrazovanje
2018. godina -Udruženje internih revizora
Eksterni ocjenitelj kvaliteta interne revizije
Kvalifikovano lice sa sertifikatom o osposobljenosti za obavljanje poslova eksterne ocjene kvaliteta interne revizije.
2018. godina -Ministarstvo pravde
Stečajni upravnik
Stečajni upravnik zajedno sa stečajnim sudijom, skupštinom povjerilaca i odborom povjerila čini organe stečajnog postupka. Prava i obaveze stečajnog upravnika definisane su Zakonom o stečaju.
2017. godina -Udruženje internih revizora
Ovlašćeni interni revizor
Nosioci zvanja Ovlašćenog internog revizora su u mogućnosti da se kroz kontinuiranu profesionalnu edukaciju internih revizora uže specijaliziju za pojedine oblasti kao što su: 1. Interna revizija u bankama i drugim finansijskim institucijama; 2. Interna revizija u korisnicima budžeta; 3. Interna revizija u privredi (privatna i javna preduzeća).
2016. godina -Ministarstvo finansija Republike Srpske
Ovlašćeni revizor
Najviše zvanje u računovodstvenoj profesiji Republike Srpske. U međunarodnoj praksi još se naziva i Sertrifikovani javni računovođa, odnosno Sertrifikovani računovođa u javnoj praksi.
Lice koje ima ovo zvanje je jedino lice koje ima pravo da daje i potpisuje nezavisno mišljenje revizora o finansijskom izvještaju.
2015. godina -Ministarstvo pravde Republike Srpske
Vještak ekonomske struke
Usluge vještačenja ekonomsko-finansijske struke obuhvataju: vještačenja u dužničko-poverilačkim odnosima, vještačenja u radnim sporovima, obračun svih vrsta kamate i ostale usluge iz oblasti ekonomskog vještačenja. Vještak obavlјa poslove vještačenja samostalno ili u ime stručne ustanove, pravnog lica ili državnog organa registrovanog za poslove vještačenja.
Rješenjem ministra pravde vještak se imenuje na period od šest godina i može biti ponovo imenovan.
2013. godina – Savez računovođa i revizora Republike Srpske
Sertifikovani računovođa
Sertifikovani računovođa je osposobljen da radi kao šef računovodstva, finansijski kontrolor, upravljački računovođa ili viši računovođa u bilo kojem preduzeću male i srednje veličine, kao i u velikim preduzećima. Sertifikovani računovođa može da organizuje (uspostavi) računovodstveni sistem, sastavlja računovodstvene izvještaje koristeći Međunarodne računovodstvene standarde, priprema informacije za eksterne korisnike, razvija računovodstvene i kontrolne sisteme poslovanja, priprema budžete i planove preduzeća, priprema poslovne planove, pomaže preduzeću da obezbijedi finansijska sredstva i da ima klјučnu ulogu prilikom donošenja poslovnih odluka, te da izrađuje i potpisuje finansijske izvještaje za eksterne korisnike.

Imate pitanje?

Kontaktirajte me

Pišite mi:

vladimir@stanimirovic.com

Pozovite me:

+387 (0)65 946 081

Adresa:

Karađorđeva, 74000 Doboj